Vyberte stránku

Program

Volební program01_compressedVážení Pražané,
Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita s relativně vysokou životní úrovní. V Praze se však může žít ještě mnohem lépe.

V říjnu budeme rozhodovat o budoucnosti našeho města a to nejenom na další čtyři roky. Je na čase ukončit období, ve kterém město doslova stagnovalo a ve kterém správci města postrádali konkrétní představu, jak se má Praha rozvíjet. Je na čase ukončit období, ve kterém se namísto určení a naplňování jasné strategie a vize rozvoje vytahovaly z klobouku nesourodé, více či méně šílené nápady. Praha není a nesmí být pokusnou laboratoří a Pražané nemohou být pokusnými králíky, na nichž si někdo testuje své výmysly.
My máme a předkládáme jasnou vizi, jak by budoucnost Prahy měla vypadat. Naším hlavním cílem je zvýšení kvality života všech obyvatel naší metropole. Nejsme zde pro developery, nehájíme zájmy velkých společností ani aktivistických skupin, které sledují pouze své parciální zájmy. Chceme společně s Vámi prosazovat takovou politiku, která zajistí, že se v našem městě bude žít dobře všem, ne jen několika vyvoleným.

Naše politika není založena na aroganci a uzavřenosti. Proto také chceme ve větší míře zapojit Vás, občany, do rozhodování a do dění ve městě. Nechceme dělat politiku od stolu, ale na ulici, s lidmi, kterých se bezprostředně dotýká.

Náš program vychází ze základních principů sociální demokracie. Budoucnost Prahy vat mladé rodiny, aby mohly vychovávat děti ve vstřícném prostředí a v kvalitním zázemí, dostupnými byty počínaje a slušnými předškolními i školními zařízeními konče. Nezapomínáme také na naše seniory. Je naší povinností a věcí cti, aby mohli prožít stáří v důstojném a pokud možno přirozeném prostředí.

Nesouhlasíme také s rostoucím individualismem, chamtivostí a bezohledností. Naopak budeme podporovat rozvoj našeho města jako komunity, ve které se lidé nemíjejí, ale potkávají, spolupracují a sdílí společné prostředí. Za tímto účelem chceme utvářet veřejný prostor tak, aby odstraňoval překážky mezi lidmi. Naší prioritou je proto podpora hromadné dopravy, která nejméně zatěžuje životní prostředí a nejméně zabírá prostor, ve kterém žijeme a pohybujeme se. Budeme prosazovat opatření ke zvýšení bezpečnosti, aby život v našem městě nebyl spojován s obavami a nejistotou. V neposlední řadě chceme také aktivně měnit tvář našeho města tak, aby bylo více prostoru pro komunitní život a volnočasové aktivity Pražanů. Velkým úkolem vedení města je vytvořit k tomu nejlepší možné podmínky.

My, sociální demokraté, věříme, že společně s Vámi můžeme měnit naše město, aby se nám všem v něm žilo lépe. Jestli Vám na osudu našeho města záleží, podpořte naši vizi pro Prahu.

Děkujeme za Vaši podporu.

 

I. SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZDRAVOTNICTVÍ

A. Důstojné stáří
1. Rozšíříme a zkvalitníme nabídku služeb, které umožní seniorům zůstat co nejdéle
v přirozeném prostředí (např. pečovatelská služba, tísňová péče, osobní
asistence).
Rozšíříme dostupnost terénních sociálních služeb (např. vytvořením dispečinku
terénních služeb).
2. Ve spolupráci s městskými částmi rozšíříme nabídku bytů v domech s
pečovatelskou službou.
3. Budeme podporovat aktivity směřující ke zvýšení kapacit v domovech pro
seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením, ale pouze za předpokladu,
že to bude v souladu s potřebností.
4. Vytvoříme nové kapacity v zařízeních pro osoby s Alzheimerovou
a Parkinsonovou nemocí.
5. Podpoříme rozvoj hospicové péče ve všech jejích formách.
6. Budeme rozvíjet spolupráci s neziskovými organizacemi poskytujícími sociální
služby v oblastech, kde jsou jejich služby levnější a kvalitnější než veřejný sektor.
Obdobně budeme usilovat o rozvoj spolupráce v sociální oblasti s církvemi.
7. Rozšíříme nabídku cílených aktivizačních a volnočasových programů pro seniory
(např. programy zaměřené na zvýšení počítačové gramotnosti).
8. Budeme podporovat sbližování generace seniorů s dětmi již od mateřských škol
realizací nových aktivit (např. návštěvami dětí v domovech seniorů, společnými
kulturními a sportovními akcemi apod.).
9. V sociální oblasti budeme důsledně využívat finanční prostředky z evropských
fondů v rámci operačního programu Praha – pól růstu ČR.

B. Podpora rodin, dětí a mládeže
1. Podpoříme programy na zvýšení kapacity péče o děti od dvou let. Budeme
podporovat rozšiřování kapacit mateřských škol a jeslí zřizovaných městskými
částmi a vznik firemních školek a miniškolek.
2. Budeme podporovat projekty, které jsou založeny na svépomoci maminek a
rodičů (např. mateřská centra a dětské skupiny, které mohou vypomoci rozšířit
nabídku předškolní péče v Praze).
3. Rodinám s dětmi umožníme vstup do muzeí, galerií a obdobných zařízení
za symbolické vstupné.
4. Prosadíme účelově vázanou finanční podporu rodin s dětmi s nízkými příjmy,
která bude využitelná na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže.
5. Podpoříme rozvoj zkrácených úvazků či sdílení pracovních míst na úřadech
městských částí, Magistrátu hl. m. Prahy a v dalších městských organizacích.

C. Pomoc zdravotně postiženým
1. Podpoříme rozvoj sociálních firem mimo jiné vytvořením centra na podporu
sociální ekonomiky, které bude poskytovat prostory, poradenství a podporu
zejména začínajícím sociálním firmám, které zaměstnávají zdravotně postižené a
jinak znevýhodněné osoby.
2. Provedeme audit bezbariérovosti veřejného prostoru a veřejné dopravy v Praze
a budeme rozvíjet programy mobility zdravotně postižených na území Prahy,
včetně navýšení prostředků na program Praha bezbariérová.
3. Podpoříme výstavbu bytů zvláštního určení, které jsou stavebně přizpůsobeny
osobám se zdravotním postižením.
4. Nastartujeme proces postupné deinstitucionalizace, který prostřednictvím
komunitních služeb umožní zdravotně postiženým setrvat v přirozeném prostředí.

D. Pomoc chudým a sociálně vyloučeným
1. Podpoříme systém potravinové pomoci prostřednictvím potravinových bank
a distribuci těchto potravin prostřednictvím nevládních neziskových organizací a
městských částí potřebným spoluobčanům.
2. Vytvoříme celoplošný systém poradenství pro osoby ohrožené bezdomovectvím
a prosadíme programy na řešení tzv. polobezdomovectví či skrytého bez
domovectví.
3. Budeme prosazovat zavedení tzv. sociálně odpovědného zadávání veřejných
zakázek, které zavede podmínku zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných nebo
jinak sociálně vyloučených osob na realizaci zakázky.
4. Vytvoříme pracovní příležitosti pro bezdomovce v oblasti málo kvalifikovaných
činností se systémem denních výplat.
5. Vytvoříme trvalé noclehárny pro bezdomovce za symbolickou cenu s cílem
obnovit jejich sociální a hygienické návyky.
6. Zajistíme zdravotní péči pro osoby bez přístřeší s důrazem na zdravotní prevenci
a zubní péči.

E. Zdravotnictví
1. Významně posílíme kapacity i rozsah Lékařské služby první pomoci, včetně
stanovení maximálních čekacích lhůt.
2. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví určíme povinnou spádovost, ve které
nebude moci zdravotnické zařízení odmítnout pacienta.
3. Vytvoříme moderní koncepci zdravotnictví pro hl. m. Prahu s cílem zabránit ne
systémovým krokům, které by ohrozily kvalitu, udržitelnost a dostupnost
zdravotní péče v hl. m. Praze (např. převedením státních nemocnic na hl. m.
Prahu).
4. Zasadíme se o získání evropských dotací na rekonstrukci pražských lůžkových
zařízení.
5. Finančně posílíme Zdravotnickou záchrannou službu pro získání chybějících
kvalifikovaných lékařů.
6. Finančně podpoříme celoměstské i lokální preventivní projekty v oblasti zdravého
životního stylu a zdravotnictví vůbec (např. dny zdraví, preventivní vyšetření
melanomu apod.).

F. Národnostní menšiny a cizinci
1. Budeme úzce spolupracovat s neziskovým sektorem a představiteli menšin,
abychom mohli společně vytvářet cílené programy, které podpoří plnohodnotnou
integraci menšin a cizinců.
2. Budeme podporovat takové projekty, které se snaží pozitivně ukazovat na
společenskou diverzitu, například kulturní akce pro Pražany, veřejné happeningy a
koncerty nebo specifické sociální či vzdělávací programy.
3. Podpoříme aktivity Domu národnostních menšin. Zavedeme dvouleté granty pro
organizace založené hlavním městem Prahou, jmenovitě Dům národnostních
menšin a Integrační centrum Praha.

II. BYDLENÍ

1. Zahájíme výstavbu malometrážních bytů s nízkým nájemným pro seniory a mladé
rodiny (startovací byty). Vytvoříme zvláštní fond (např. z prodeje bytového
fondu a jiného majetku), ze kterého budeme financovat novou výstavbu pro
sociálně ohrožené skupiny.
2. Podpoříme vypracování celostátní koncepce sociálního bydlení, která zahájí
proces substituce tzv. sociálních ubytoven na důstojné a cenově akceptovatelné
bydlení.
3. Zaměříme se na dokončení transformace bytového fondu Prahy v koordinaci s
MČ – určitou část bytového fondu však ponecháme ve vlastnictví města tak, aby
tyto byty mohly sloužit k naplňování bytové a sociální politiky na místní úrovni.
4. Budeme podporovat vznik sociálních bytových družstev, zejména v oblasti
výstavby družstevních bytů pro mladé rodiny a seniory s „nákladovým
nájemným“. Iniciujeme předložení legislativního návrhu, který by podrobněji
rozpracoval institut sociálního bytového družstva včetně finanční pomoci.
5. Budeme pokračovat v převodech zastavěných a souvisejících pozemků do
vlastnictví bytových družstev a společenství vlastníků jednotek za ceny
srovnatelné s dosavadními cenami.
6. Budeme prosazovat takové legislativní podmínky, které zajistí, aby u rozsáhlejších
developerských projektů (nad 300 bytů) bylo vždy vystavěno nejméně 5 % bytů
pro potřeby sociálního bydlení.

III. BEZPEČNOST

1. Zvýšíme počet strážníků v ulicích v kombinaci s efektivním a účelným
rozšiřováním kamerového systému ve vytipovaných lokalitách.
2. Změníme roli městského strážníka z dodavatele příjmu pro magistrátní pokladnu
na profesionála plnícího úkoly Městské policie jak v oblasti prevence, tak represe.
3. Zvýšíme informovanost občanů o bezpečnostní situaci, aktuálních
bezpečnostních hrozbách a rizikových lokalitách a kapacity policie budeme
směřovat cíleně, aby nedocházelo k překrývání či nedostatečnému personálnímu
pokrytí v jednotlivých částech Prahy.
4. Zkvalitníme činnost orgánů krizového řízení v hl. m. Praze.
5. Rozšíříme motivační programy pro stabilizaci a podporu příslušníků Policie ČR a
Městské policie a zajistíme dostatečné technické vybavení Městské policie.
6. Zaměříme se na řešení aktuálních bezpečnostních témat, jako je prostituce, drogy,
krádeže vozidel a vloupání do bytů a nebytových prostor.
7. Projednáme s cizineckou policií vyšší intenzitu pobytových kontrol cizinců v Praze
v místech, kde dochází k nelegálnímu chování.
8. Rozšíříme spolupráci s veřejností při prevenci kriminality se zvláštním zaměřením
na nejzranitelnější kategorie občanů: děti, seniory a obyvatele s handicapem.
9. Využijeme evropských fondů i jiných dotačních titulů pro financování
bezpečnostních a preventivních opatření v Praze (např. kurzy pro seniory, kurzy
finanční gramotnosti, kurzy zaměřené na chování v krizových situacích, kurzy
sebeobrany apod.).

IV. DOPRAVA

A. Veřejná doprava
1. Nebudeme snižovat rozsah veřejné dopravy, zasadíme se o rozvoj čisté a kvalitní
veřejné dopravy. Budeme trvale upřednostňovat veřejnou hromadnou dopravu
před individuální dopravou.
2. Udržíme jízdné zdarma pro cestující do 15 a od 65 let věku a zajistíme jízdné
zdarma pro rodiče pečující o dítě se zdravotním postižením.
3. Tarify budeme upravovat jen při zásadní kvalitativní změně veřejné dopravy s
důrazem na preferenci předplatného jízdného.
4. Budeme prosazovat další integraci systémů dopravy Prahy a Středočeského kraje.
5. Budeme pokračovat v postupné modernizaci vozového parku Dopravního
podniku hl. m. Prahy s maximálním důrazem na nízkopodlažní spoje.
6. Budeme pokračovat v rozšiřování počtu bezbariérových zastávek.
7. Budeme podporovat větší zapojení železniční dopravy do dopravního systému
uvnitř města.
8. Vyhodnotíme a případně budeme revidovat změny v MHD, které proběhly
v září 2012.

B. Dopravní infrastruktura
1. Dokončíme hlavní rozestavěné stavby v Praze. Zprovozníme tunelový komplex
Blanka a trasu metra A z Dejvické do Nemocnice Motol.
2. Budeme pokračovat ve výstavbě Městského vnitřního okruhu.
3. Budeme pokračovat ve výstavbě pražského metra samostatnou trasou D.
4. Maximálně podpoříme další budování Pražského vnějšího okruhu, především
úsek 511 z D1 do Běchovic.
5. Zlepšíme pražskou dopravu výstavbou dalších radiálních komunikací, které
propojí Pražský okruh s Městským okruhem.
6. Budeme pokračovat ve výstavbě tramvajových tratí (Slivenec, Nové Dvory).
7. Podpoříme propojení centra Prahy s letištěm prostřednictvím železniční dopravy.
8. Po zprovoznění tunelového komplexu Blanka budeme humanizovat severojižní
magistrálu.
9. Zahájíme opravu Libeňského mostu a Hlávkova mostu.

C. Doprava v klidu – parkování
1. Budeme prosazovat vázaní finančních prostředků, které generují ziskové projekty
(např. zóny placeného stání, hlídaná placená parkoviště, vyhrazená stání) do
urychlení budování parkovišť P + R s cílem dosáhnout v roce 2018 kapacity 8 000
parkovacích stání v systému P + R.
2. Pro parkování na sídlištích budeme hledat ekonomicky přijatelné projekty,
abychom udrželi sociálně únosné hladiny parkovného v hromadných garážích.
3. Prosadíme změnu zákona tak, aby město mohlo regulovat parkování nejen
zónami placeného stání, ale i zónami časově omezeného stání, které nebudou
postihovat naše občany, ale zejména „přespolní“, kteří by měli využívat
hromadnou dopravu.
4. Vytvoříme model multizónového uspořádání, kdy si Pražan bude moci koupit
parkovací kartu do jednoho či více sektorů. Připravíme pro Pražany i parkovací
kartu pro parkování v zónách placeného stání v celé Praze mimo území Pražské
památkové rezervace. Princip multizónového řešení připravíme i pro naše
živnostníky a podnikatele.
5. Budeme preferovat smíšené zóny všude tam, kde to bude potřebné pro udržení
atraktivity a dostupnosti území.
6. Urychleně realizujeme nové zóny placeného stání na území městských částí, které
splní nebo již splnily koncepční podmínky hl. m. Prahy.
7. Připravíme novelizaci ceníku placených zón tak, aby velká auta platila za
parkování v zónách placeného stání více než běžná vozidla a aby ekologicky
šetrná vozidla byla při parkování zvýhodněna.
8. Realizujeme projekt bezhotovostní platby parkovného pomocí mobilních telefonů
a bankovních karet.

D. Dopravní opatření
1. Budeme důsledně prosazovat strategii Praha bezbariérová.
2. Zavedeme nízkoemisní zóny pro centrum Prahy jako opatření ke zlepšení kvality
života.
3. Připravíme referendum k zavedení mýtného pro vjezd do centra Prahy.
4. Podpoříme rozumný rozvoj cyklistické dopravy v Praze.
5. Budeme zlepšovat průjezdnost hlavních komunikací.
6. Budeme prosazovat rozvoj inteligentních dopravních systémů pro zlepšení
dopravy.
7. Budeme prosazovat opatření ke snížení hluku pocházejícího z komunikací.
8. Budeme bojovat proti nepoctivým taxikářům.

V. SPRÁVA MĚSTA, HOSPODAŘENÍ, EVROPSKÉ
FONDY, MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI A KONTROLA

A. Transparentní hospodaření
1. Prostřednictvím jednotného portálu budeme zveřejňovat uzavřené smlouvy a tzv.
rodné listy veřejných zakázek nejen hl. m. Prahy, ale i jejích příspěvkových
organizací a společností s majetkovou účastí hl. m. Prahy.
2. Dokončíme projekt centrálních nákupů, který bude sloužit k nákupu
vybraných komodit a služeb a povede k finančním úsporám jak hl. m. Prahy, tak i
jejích příspěvkových organizací.
3. Zefektivníme kontrolu a čerpání běžných výdajů a úspory využijeme na posílení
investiční části rozpočtu hl. m. Prahy.
4. Prostřednictvím rozklikávacího rozpočtu budeme zveřejňovat detailní přehledy
příjmů a výdajů města včetně jejich aktuálního čerpání.
5. Budeme usilovat o vyšší zapojení finančních prostředků ze státního rozpočtu na
pražské stavby celostátního významu.
6. V rámci možností daných platnými právními předpisy zohledníme u veřejných
zakázek, kde to bude účelné, i sociální a ekologická kritéria.
7. Zajistíme střednědobé grantové programy pro sociální, kulturní i sportovní
činnosti a zabráníme poklesu výdajů na granty.
8. Zajistíme udržitelné financování hlavního města i jednotlivých městských částí.
Zvláštní výnosy z privatizace majetku nebudou sloužit k financování správy obce
a provozu obecních úřadů.
9. Zavedeme pravidlo, že hlavní město Praha nebude schvalovat žádné projekty, na
které není zajištěno financování. Ve chvíli schválení projektu budou vázány v
následných rozpočtech finanční prostředky tak, aby nedocházelo k protahování
realizace projektů a s tím spojenému prodražování.

B. Zapojení Pražanů do rozhodovacích procesů
1. Zapojíme občany do rozhodovacích procesů například prostřednictvím veřejných
diskusí ke strategickým záměrům a projektům nebo prostřednictvím místního
referenda k nejvýznamnějším otázkám (např. k otázce zavedení mýtného pro
vjezd do centra města).
2. Zapojíme veřejnost do procesu tvorby rozpočtu hl. m. Prahy zavedením tzv.
participativního rozpočtu, kdy o využití určité výdajové části rozpočtu budou
rozhodovat sami Pražané.

C. Dostupné veřejné služby
1. Zasadíme se o získání (udržení) kontroly nad strategickými poskytovateli
veřejných služeb, aby mohly být zohledněny i jiné aspekty než ziskovost. Městské
společnosti poskytující komunální služby zde nesmějí být kvůli zisku, ale proto,
aby poskytovaly dostupné, kvalitní a spolehlivé služby (např. dodávky energii).

D. Kontrola a správa města
1. Zavedeme průběžnou kontrolu všech projektů hlavního města Prahy, aby
nedocházelo k plýtvání s veřejnými prostředky a nebyly uplatňovány
nestandardní postupy při jejich realizaci.
2. Budeme dbát o efektivnější správu a hospodaření s nemovitým majetkem a jeho
optimální využití.
3. Prostřednictvím obecně závazné vyhlášky budeme snižovat počet heren a kasin v
Praze a regulovat jejich provozní dobu.
4. Zjednodušíme styk občanů a podnikatelů s úřadem při vyřizování jejich záležitostí
prostřednictvím účinnějšího využívání e-governmentu a moderních technologií.
5. Město musí jít svým občanům příkladem: služební automobily na ekologický
pohon (elektro, LPG, CNG), recyklace odpadu a provozní efektivita na obecních
úřadech, v příspěvkových organizacích a městských společnostech a využívání
služeb a nákup zboží od sociálních podniků.
6. Uplatníme Protikorupční strategii hlavního města Prahy nejen na Magistrát hl. m.
Prahy, ale také na všechny organizace zřizované městem.
7. Budeme iniciovat návrh zákona o stížnostech, který by standardizoval postup
všech krajů a obcí při vyřizování stížností občanů a zlepšil pozici občanů při
jednáních s úřady.

E. Evropské fondy
1. Zajistíme efektivní čerpání prostředků z připravovaného operačního programu
Praha – pól růstu ČR v novém finančním období EU pro období 2014 až 2020.
2. Budeme prosazovat větší využití evropských fondů na rozvoj moderní městské
infrastruktury, podnikatelské aktivity s vysokou přidanou hodnotou a podporu
vědy a výzkumu.
3. Zvýšíme využití evropských dotačních programů typu Horizont 2020 nebo LIFE
pro rozvoj hlavního města.
4. Budeme podporovat aktivnější zapojení hlavního města do projektů
meziregionální spolupráce.
5. Zasadíme se o zavedení nových inovačních finančních nástrojů pro podporu
investic a podnikání.

VI. VZDĚLÁVÁNÍ

1. Podpoříme rozšíření kapacit ZŠ a MŠ podle aktuální potřebnosti.
2. Podpoříme rozšiřování sportovních aktivit (včetně sportovních tříd) i jejich
financování na školách se studijními obory s výučním listem i na ostatních
školách.
3. Zrušíme ve školách automaty s nevhodnými produkty. Podpoříme projekty pro
boj proti dětské obezitě a zkvalitnění programů se zaměřením na lepší fyzickou a
zdravotní způsobilost dětí.
4. Zachováme příspěvek na mzdy pro pracovníky středních škol ve výši min.
200 mil. Kč ročně a pro pracovníky ZŠ ve výši min. 100 mil. Kč ročně.
5. Zkvalitníme výuku cizích jazyků podporou kvalifikovaných rodilých mluvčích,
vzděláváním pedagogů, podporou soutěží, olympiád a zahraničních studijních
pobytů.
6. Ve spolupráci s úřady práce připravíme programy pro rekvalifikaci
nezaměstnaných.
7. Budeme i nadále podporovat umělecké školy na základním stupni (ZUŠ) i
středním stupni (konzervatoře).
8. Zavedeme celopražský program předcházení patologickým jevům, vč. šikany
a kyberšikany. Ve spolupráci s MČ vytvoříme programy podporující inkluzi dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami.
9. Prezentační program Řemeslo žije nahradíme programem podporujícím zdravé
trendy ve vzdělávání v řemeslných oborech (např. finančně zvýhodníme ta
učiliště, která si vybudují nácvikové dílny pro přípravu žáků ZŠ). Podpoříme ty
školy, které budou spolupracovat s potenciálními zaměstnavateli.
10. Zlepšíme spolupráci hlavního města s pražskými vysokými školami, zejména v
oblasti podpory rozvoje moderní infrastruktury pro vědu a výzkum. Budeme
podporovat spolkové aktivity vysokoškolských studentů.
11. Připravíme legislativní iniciativu pro právní ochranu pedagogů.

VII. SPORT

1. Budeme prosazovat, aby jedno procento rozpočtu hlavního města Prahy bylo
určeno na podporu sportu.
2. K našim prioritám při financování sportu dětí a mládeže patří podpora základních
pohybových aktivit předškoláků (cvičení rodičů s dětmi), multisportovní kroužky
pro mladší děti a podpora tréninkové a soutěžní sportovní činnosti mládeže ve
specializovaných oddílech s cílem snížit finanční zátěž rodičů, zkvalitnit práci
trenérů, podpořit začínající talenty a zvýšit kvalitu sportovní činnosti v
jednotlivých oddílech.
3. Přehodnotíme systém rozdělování prostředků z hazardu mezi jednotlivé městské
části (rozdělování na základě počtu automatů není logické, protože nijak
nesouvisí s podporou sportu) – rozdělování by mělo probíhat podle počtu
obyvatel dané MČ, které je v pravidelném sportování nutné podpořit.
4. Budeme podporovat provoz sportovišť a zvýšíme finanční podporu těch
významných sportovních zařízení, která částku ve výši dané procentem z
přidělené dotace investují do předem plánovaného projektu zkvalitnění sportovišť.
5. Podpoříme sportovní a pohybové aktivity pro seniory a handicapované
sportovce.
6. Zavedeme systémovou podporu zkvalitňování sportovišť v Praze. Provedeme
pasportizaci sportovišť (školských, soukromých i spolkových), vybereme páteřní
sportoviště z hlediska lokality i z hlediska sportovních odvětví a těmto
sportovištím zajistíme prioritní financování. Zavedeme víceleté plánování
zkvalitnění páteřních sportovišť s cílem dosáhnout vyššího standardu s garancí
financí na každý rok v rámci víceletého plánu a jednoleté financování drobných oprav.
7. Vybudujeme nová hřiště a zařízení nejen pro děti, ale také pro mládež, včetně
prostor pro street workout.
8. Podpoříme vznik veřejných volnočasových zařízení pro odpočinek seniorů, včetně
seniorských fitparků.

VIII. ROZVOJ MĚSTA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

1. Urychlíme práce na přípravě nového územního plánu.
2. V rámci územního plánování se zasadíme o navýšení počtu ploch pro sportoviště a volný čas.
3. Zasadíme se o urychlení plánování a schvalování nových dopravních staveb
v rámci Prahy a Středočeského kraje.
4. Budeme usilovat o to, aby neubývalo veřejně přístupných zelených ploch, a naopak se zasadíme o nárůst jejich podílu. Stávající plochy zeleně budeme
důsledně bránit před zástavbou. Zabráníme zahušťování volných prostranství.
5. V rozvojových lokalitách, jako je Nákladové nádraží Žižkov, budeme usilovat o
jejich smysluplné využití a o vybudování nových parků a sportovišť volně
přístupných obyvatelům Prahy.
6. Prosadíme legislativní změny, které zvýší pravomoci hlavního města a městských
částí v oblasti regulace developerských projektů a možnosti ovlivňovat způsob
začlenění nových projektů do širšího urbanistického kontextu. Prostřednictvím
nové legislativy také zavedeme povinné odvody investorů, jež budou účelově
vázány na rozvoj veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti.

IX. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Budeme pokračovat v rozšiřování zeleného pásu kolem Prahy a podpoříme další
propojování zelených ploch v Praze.
2. Budeme usilovat o zachování a revitalizaci stávajících rekreačních, zelených
a vodních ploch a podpoříme jejich další rozšiřování a péči o ně (např. i ve spolu
práci s občanskými sdruženími, školami apod.).
3. Ve spolupráci s městskými částmi zasadíme za každé narozené dítě s trvalým
bydlištěm v Praze strom.
4. Budeme naplňovat strategii ochrany ovzduší v Praze.
5. Podpoříme rozvoj elektromobility a dalších alternativních a šetrných způsobů
dopravy.
6. Podpoříme vznik nebo rozšíření přírodních rezervací na území Prahy.
7. Podpoříme pořádání farmářských trhů a trhů s lokálními produkty.
8. Podpoříme zazeleňování dvorků a volných ploch.
9. Využijeme prostředky z fondů EU k zavádění opatření k omezení energetické
spotřeby (např. zateplování budov).
10. Budeme rozvíjet systém sběru a třídění odpadů. Zasadíme se o rozšíření sběru
druhů tříděných odpadů, například o bioodpad nebo drobný kovový odpad.
11. Zasadíme se o další existenci zahrádkářských kolonií v Praze.
12. Budeme usilovat o regulaci nočního světelného znečištění z reklamních ploch
(billboardů).

X. KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE, CESTOVNÍ
RUCH A ZAHRANIČNÍ VZTAHY

1. Vrátíme areál Výstaviště Praha Pražanům. Obnovíme jeho funkci kulturně
společenského centra hl. m. Prahy.
2. Zasadíme se o zefektivnění systému finanční podpory tradičních velkých
kulturních projektů, které se svým charakterem vymykají pravidlům
spolufinancování v rámci grantového systému, avšak mají nepopiratelný
dlouhodobý přínos pro kulturní život metropole s významnými pozitivními
dopady v oblasti cestovního ruchu. Budeme podporovat i alternativní kulturní
projekty.
3. Dokončíme proces výběrových řízení na ředitele kulturních příspěvkových
organizací a zavedeme systém pravidelné evaluace jejich činnosti. Zamezíme
snahám o transformaci, tedy faktickou privatizaci a likvidaci pražské divadelní
sítě.
4. Zajistíme rekonstrukci Colloredo-Mansfeldského paláce, jenž by se měl stát
novým jedinečným prostorem pro městskou galerii s českým moderním uměním
a místem důstojné expozice vzácných fondů z depozitářů Galerie hl. m. Prahy.
5. Budeme pokračovat v modernizaci výpůjčního a informačního systému v městské
knihovně s perspektivou zavedení systému plné automatizace v rámci ústřední
knihovny i všech poboček.
6. Podpoříme vypsání architektonické soutěže na projekt moderního koncertního
sálu, který bude splňovat nejnáročnější požadavky, posílí pozici Prahy na světové
kulturní scéně a umožní realizovat vystoupení nejslavnějších a největších
světových orchestrů a dirigentů.
7. Obohatíme veřejná prostranství o kvalitní městský mobiliář (např. lavičky, pítka,
toalety, altány, fontány aj.).
8. Rozšíříme využití karty Pražana pro vstup do městských kulturních institucí,
včetně vstupu zdarma ve vybraných dnech pro studenty, seniory, rodiny s dětmi a
pro žáky základních a středních škol v době vyučování.
9. Prosadíme změny ve fungování a financování Pražské informační služby a
provedeme její přeměnu v moderní marketingovou organizaci v oblasti
cestovního ruchu.
10. Zaměříme se na prosazování a vymáhání přísnějších pravidel pro vzhled firemních
označení a propagace služeb a výrobků na domech a ve výlohách obchodů v
rámci pražské památkové rezervace.

XI. INFRASTRUKTURA

1. Zasadíme se o dokončení stavby Ústřední čistírny odpadních vod s cílem splnění
limitů EU na kvalitu vypouštěných vod.
2. Zasadíme se o dokončení kolektoru Hlávkův most.
3. Finančně podpoříme stavby technické vybavenosti na území městských částí.
4. Zasadíme se o dokončení výstavby nebo úpravy protipovodňových zábran (např.
v zoo).
5. Budeme pokračovat v budování kanalizační a vodovodní sítě na celém území
hl. m. Prahy.